Česká komora zeměměřičů, z.s.

Česká komora zeměměřičů, z.s.

  • sdružuje fyzické a právnické osoby, které podnikají v oboru zeměměřictví, nebo vykonávají ostatní činnosti v oboru
  • je ustavena podle zákona o sdružování občanů a členství v ní je dobrovolné
  • zastupuje svoje členy na veřejnosti a hájí jejich zájmy
  • pečuje o odborný růst svých členů
  • zajišťuje podmínky pro odborný a kvalitní výkon zeměměřických činností
  • stanovy, které upravující její činnost
  • etický řád, kterým se musí členové komory řídit
  • disciplinární řád, podle kterého má právo své členy postihovat za jejich provinění disciplinárními tresty (napomenutím, pokutou, vyloučením)

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) je tedy pro klientelu svých členů zárukou odborné zdatnosti, serioznosti v obchodních vztazích a etického jednání v celém procesu plnění zakázky.

v případě zájmu o členství stačí vyplnit přihlášku

HLEDÁTE DOBRÉHO GEODETA?
NAJDETE HO V RUBRICE ČLENOVÉ


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz