Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Aktuality  »  Setkání geodetů 2014 v Berouně

Setkání geodetů 2014 v Berouně 

Ve dnech 5. a 6. června 2014 proběhla v Berouně odborná a školicí akce pro všechny geodety s cílem pěstovat dobré vztahy a vzájemnou informovanost mezi geodety ve státní správě, v soukromé sféře i ve školství. Pod tradičním názvem Setkání geodetů vystoupili zástupci vysokých škol, státní správy i soukromé sféry.

Po uvítání účastníků následovala stručná informace o stavu KGK a o její činnosti, kterou přednesl předseda KGK Ing. Fafejta.

První den byl ve znamení dvou poučných odborných přednášek na téma 3D skenování a o využití GNSS pro potřeby zeměměřictví a katastru nemovitostí, které přednesli pan Ing. Křemen (ČVUT) a pan Ing. Taraba (ČÚZK). Autoři zbývajících dvou přednášek prvního dne byli z TU VŠB Ostrava. Pan doc. Černota zavedl účastníky setkání do cca kilometrové hloubky pod povrch, když prezentoval připojení hlubinného dolu a paní Ing. Staňková přednášela o vzdělávání geodetů v ČR.

Zklamáním bylo zrušení soutěže o technické dílo roku 2013, neboť bylo přihlášeno málo děl. Pořadatelé však místo vyhlášení vítězů umožnili prezentaci přihlášených děl, což bylo velmi zajímavé a byla to též inspirace pro vyhlašování cen do příštího ročníku, kam díla letos přihlášená postupují.

V závěru prvního dne proběhla tradiční moderovaná diskuse s vedením ČÚZK, na kterou přijel předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře a která byla věnována hlavně problematice nového katastrálního zákona a vyhlášky. Našel se však čas i na ostatní záležitosti týkající se našeho oboru. Je asi velmi málo příležitostí pro geodety – zejména ze soukromé sféry – ptát se na cokoliv co se týká resortu ČÚZK přímo jeho předsedy.

Na setkání tradičně předávanou, také již jedenáctou, cenu Zeměměřiče získala za přípravu a práci na projektu GeoInfoStrategie paní RNDr. Kubátová z Ministerstva vnitra, za kterou cenu převzal pan doc. Čada. Jeho přednáška právě na toto téma byla úvodem do 2. dne setkání, těšila se po zásluze velkému zájmu, byla rozhodně nejzajímavější a vzbudila velkou pozornost včetně následné diskuze. Po ní následovaly dvě rovněž zajímavé přednášky Ing. Formánka (ČÚZK) na téma RÚIAN a Ing. Vondráčka (Georeal Plzeň) o DTM Plzeňského a Karlovarského kraje. O vzniku, náplni práce a činnosti nově vzniklé OS Geomatika referovala Ing. Kraftová (GIS Stavinvex). Poslední přednášku uvedla paní RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc) a bylo to Autorské právo v geodezii a kartografii – pro řadu účastníků téma nové a pro praxi velmi užitečné.

Je škoda, že na setkání přijel tak malý počet zájemců. Úmyslem pořadatelů bylo konat tuto akci v místě, které bude dopravně dobře dostupné a s kvalitním hotelovým i konferenčním zázemím. Samotný hotel (BEST WESTERN Hotel Grand****) všechny tyto předpoklady splňoval a i jeho personál byl velmi příjemný a vycházel pořadatelům i účastníkům maximálně vstříc.

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit z jakýchkoliv důvodů, vystavujeme na Internet všechny přednesené přednášky až na jednu přednášku, která byla přednesena s patra.

Komora geodetů a kartografů

Od Setkání po Setkání 2013-2014

Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Určování deformací betonové přehradní hráze Orlík pomocí pozemního InSAR

Václav Čada

Zkvalitňování prostorových dat využívaných v rozhodovacích procesech veřejnou správou a celou společností

INSTITUT GEODÉZIE A DŮLNÍHO MĚŘICTVÍ

PŘIPOJOVACÍ A USMĚRŇOVACÍ MĚŘENÍ HLUBINNÉHO DOLU

Jiří Formánek

Současný stav a další vývoj RÚIAN

Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

Úvod do 3D skenování

doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

O vzdělávání geodetů v ČR

Ing. Pavel Taraba

Problematika výsledků získaných pomocí GNSS
zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, přetrvávající „omyly“ při využití GNSS

Ing. Karel Vondráček

DTM Plzeňského a Karlovarského kraje

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.

Autorské právo v geodézii a v kartografii

9.6.2014  Jan Fafejta


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz