Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Aktuality

Aktuality

ASOCIACE PODNIKATELŮ V GEOMATICE

ASOCIACE PODNIKATELŮ V GEOMATICE (APG)

Komora geodetů kartografů, od 24. listopadu 2016 nesoucí název Česká komora zeměměřičů, usilující od svého vzniku v roce 1991 stát se komorou ze zákona s povinným členstvím pro všechny úředně oprávněné zeměměřické inženýry se po třetím nezdařeném pokusu dosáhnout svého cíle – tentokrát novelou stávajícího zákona 360/1992, kterým vznikla Česká komora autorizovaných architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, rozhodla transformovat na organizaci sdružující převážně podnikatele v celém oboru s přesahem do oborů s geodesií úzce souvisejících. Motivem k tomu byla zejména poslední neúspěšná snaha v kombinaci s poznáním, že za dobu, která uplynula od sametové revoluce obor geodesie a kartografie poklesl se svou prestiží na společenském žebříčku, což jsme přesvědčeni, že tam rozhodně nepatří, neboť v ostatních – zejména evropských zemích – je povolání geodeta vysoce ceněno. I u nás máme řadu geodetických firem, jejichž úroveň je velmi vysoká, úspěšně se prosazují i v cizině, jsou členy naší komory a jejich představitelé jsou zastoupeni v orgánech komory. Právě z jejich popudu se rozběhlo jednání o transformaci České komory zeměměřičů na organizaci zastupující podnikatelskou sféru v geodesii v České republice. Hlavním cílem stávající komory bylo již při jejím vzniku prosazení komory geodetů ze zákona, neboť kompetence Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jsou omezeny pouze na katastr nemovitostí a státní mapové dílo a dochází tak k určitému rozdělení oboru, které s sebou nese další negativní důsledky.

 V oboru chybí

 1. kontrola a dohled nad výkonem zeměměřických činností ve výstavbě
 2. systematické celoživotní vzdělávání v dnešní době tak potřebné, zejména s ohledem na rychle se rozvíjející techniku, přístrojové vybavení a pracovní metody
 3. hájení zájmů geodetických firem a úředně oprávněných zeměměřických inženýrů jako soukromě podnikajících právnických osob poskytujících služby velmi širokému spektru jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře
 4. systematické informování odborné veřejnosti o významu aktuálních a garantovaných geodat pro vznik geografických informačních systémů

To jsou hlavní důvody, které vedou stávající komoru k rozhodnutí transformovat se na Asociaci podnikatelů v geomatice. Česká komora zeměměřičů již učinila první krok v tomto směru tím, že se stala členem Hospodářské komory ČR. V současné době se soustřeďuje na přípravu informační kampaně, jejímž cílem je:

 1. seznámení geodetické veřejnosti s cíli APG
 2. získání co největšího počtu členů APG

Dále se též připravuje i příslušná změna stanov, podle které budou především sledovány cíle podnikatelských subjektů a bude též plně respektována snaha o dosažení dosavadního hlavního cíle, tj. vzniku komory zeměměřičů ze zákona:

 1. řádnými členy APG budou podnikatelské subjekty podnikající v geomatice (geodézie a informatika)
 2. přidruženými členy budou nepodnikající fysické osoby např. ÚOZI
 3. přijímání členů bude schvalovat představenstvo
 4. čestné členství bude udělováno na základě rozhodnutí představenstva
 5. výše příspěvku se bude odvíjet od obratu a členové budou děleni do několika kategorií
 6. hlasovací práva budou rozlišena dle výše příspěvků
 7. valná hromada bude volit představenstvo a schvalovat strategii a cíle pro nejbližší období

Vlastní činnost se bude odehrávat v odborných skupinách:

 • legislativa
 • katastr nemovitostí
 • pozemkové úpravy
 • doprava
 • životní prostředí
 • stavebnictví
 • energetika
 • daň z nemovitostí
 • vzdělávací.

Přirozeně se očekává, že každý člen se bude věnovat oblasti, která je mu blízká a má pro něho přínos.

Vyzývám všechny podnikající zeměměřiče, aby se opravdu vážně zamysleli nad současným stavem naší profese a našeho oboru vůbec, podrobili si i svoji vlastní činnost věcné analýze s ohledem na možnosti, které by při realizaci záměru vytvoření asociace podnikatelů v geomatice přinesla pro ně samotné. Bylo by samozřejmě obecně prospěšné, kdyby výsledkem takové analýzy bylo rozhodnutí stát se členem Asociace podnikatelů v geodesii – APG.

Praha, srpen 2017

Ing. Jan Fafejta, předseda České komory zeměměřičů, z.s.

 

Smart City

V letošním roce zahájil ČSVTS cyklus setkání techniků pořádáním t. zv. „Číší vína“, které  se konají v podvečer v klubu techniků v budově ČSVTS na Novotného lávce v Praze.

Měl jsem možnost se této „Číše vína“, která se konala minulý týden ve čtvrtek zúčastnit. byla věnována problematice „Chytrých měst“ a úvodní prezentaci přednesl Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek,  Dr. h. c., děkan dopravní fakulty ČVUT a předseda Czech Smart City Cluster, z. s. Po této prezentaci  se rozvinula velice živá debata moderovaná předsedou ČSVTS doc. Hanusem, které se zúčastnili také doc. Čada a Ing. Bradáč, kteří obrátili pozornost k problematice prostorových dat a dalších otázek vyplývajících ze současného stavu a vývoje v geodesii, katastru a informatice.

Prohlédněte si přiloženou prezentaci prof. Svítka – stojí to za to!

Jan Fafejta

Smart City VTS

Seminář Nemofora GeoInfoStrategie a TA ČR

Seminář Nemofora na téma GeoInfoStrategie a Technologická agentura ČR.

Tento seminář se konal dne 26. dubna 2017 v budově ČÚZK a za nejzajímavější lze považovat dva referáty přednesené pracovníky Technologické agentury ČR, které zde uvádíme v plném znění. Zejména je zajímavé (z hlediska soukromých firem soutěžících o veřejné zakázky) poznání, že je-li zadavatelem i dodavatelem státní instituce proplatí se celá cena předem a i převzetí a vůbec celá situace kolem výsledku je velmi vágně řešena. Stojí to za přečtení a těch pár minut, které tomu věnujete, nebudete litovat, neboť se dozvíte, jak náš stát zachází s našimi daněmi.

2_26042017_GeoInfo_Slipek

3_26042017_GeoInfo_Buncek

Seminář Nemofora na téma GeoInfoStrategie

se uskutečnil dne 16. října 2015 v budově ČÚZK v Praze – Kobylisích a byl velmi hojně navštíven.  Úcastníci vyslechli přednášky, které ve stručnosti shrnovaly dosavadní dění v tomto projektu a také naznačily další vývoj tohoto projektu. Můžete se o tom přesvědčit, pokud si stáhnete referáty z webu:

http://www.cuzk.cz/O-resortu/Nemoforum/Akce-Nemofora/Seminare/Implementace-GeoInfoStrategie.aspx

 

 

Dnes se jako blesk …

Dnes se jako blesk rozšířila tato zpráva:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

oznamuji Vám, že jsem se po 29 letech ve funkci ředitele Střední průmyslové školy zeměměřické dobrovolně rozhodl odstoupit z této funkce ke dni 31.8.2015.

Ve školství jsem si toho užil dost a teď nastal čas žít klidněji, bez stresu a starostí. Budu se věnovat svým zálibám a vnoučatům.

Děkuji Vám všem za příjemnou mnohaletou spolupráci a přeji pevné nervy a hodně sil v dalších letech.

Ing. Jaroslav Růžek

Nezbývá, než popřát dlouholetému řediteli SPŠ zeměměřické opravdu zasloužený odpočinek, pevné zdraví a další spokojený život. Nejen absolventi průmyslovky, ale i všichni ostatní, kteří jej poznali, mu děkují za to, co ve své praxi vykonal. Budou se s ním stále rádi vídat a určitě ho s potěšením mezi sebou vždy přivítají.

 JF

Informace ke vzniku Zeměměřické komory ze zákona

Na jaře letošního roku byl připraven návrh na vznik Zeměměřické komory v rámci připravované vládní novely zákona 360/1992 Sb. Tímto zákonem již v minulosti vznikly Česká komora architektů (ČKA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Hlavní předností tohoto návrhu je možnost zachování většiny ustanovení společných pro všechny komory a tímto poměrně jednoduchým způsobem vznik třetí komory, aniž by bylo nutno, aby vznikl samostatný zákon o Zeměměřické komoře. Právě prosazení vzniku nového zákona je vždy v rámci legislativního postupu mnohem těžší.

Návrh této novely zákona 360/1992 Sb. byl připraven ve spolupráci představenstva s Ing. Schlingem smluvním poradcem Komory geodetů a kartografů. Takto byl celý legislativní postup připraven a poté projednáván s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a příslušnými orgány Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva obrany. Pro podání návrhu prostřednictvím Ministerstva zemědělství byl získán souhlas ministra zemědělství. Na Ministerstvu pro místní rozvoj však vznikl problém tkvící v překročení rozsahu vládního pověření obsahu připravované novely zák. 360/1992 Sb. Bylo tedy nutné oslovit v této věci ministryni pro místní rozvoj, aby požádala vládu jednak o rozšíření obsahu novely a jednak o posunutí termínu podání této novely do vlády. Vzhledem k zahraniční cestě paní ministryně a blížícímu se prázdninovému období a též k řadě mimořádných událostí, kterými se musí vláda zabývat, zůstává tento postup neukončen.

10.7.2015

JF

12. SETKÁNÍ GEODETŮ

Setkání geodetů se uskutečnilo ve dnech 11. a 12. června 2015 v hotelu Western Grand v Berouně. Stejně jako v loňském roce přijelo poměrně málo účastníků, z nichž někteří pouze na jeden den. Vliv na malou účast měla určitě i shoda termínů jiných dvou akcí, které byly pro geodety rovněž zajímavé. Přesto lze konstatovat, že setkání bylo úspěšné a diskuse k jednotlivým referátům byla velmi zajínavá. Velmi živá byla diskuse v rámci „Meetingu geodetů a podnikatelů v geodesii“ a v následující moderované diskusi s vedením ČÚZK si pan předseda Ing. Večeře rozhodně nemohl stěžovat na nedostatek otázek, které dostával.

Připojujeme soubory s referáty, které jsme dostali k uveřejnění:

PROBLEMATIKA PROFESNÍ SAMOSPRÁVY

ZASADY CLGE PRO ZAMEROVANI PLOCH BUDOV 12. SETKANI GEODETU BEROUN

Mělnické podzemí 3D

Právo na informace_kgk

Určování objemů

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí – nová verze – přihlášen do soutěže o TDR 2014

Přihláška Terminologického slovníku do soutěže o Technické dílo roku 2014 byla zařazena pouze do hodnocení přihlášených děl odbornou porotou.  Komora geodetů a kartografů si velmi váží, že se takové dílo dostalo do této naší soutěže, neboť  význam a hodnota tohoto díla přispěje ke kvalitě a prestiži samotné soutěže o Technické dílo roku. Komora je vždy potěšena, když může přispět k propagaci dobré práce geodetů. V minulosti se dočkalo vítězné dílo této naší soutěže – autorem byl VÚGTK a byla to tvorba geometrického plánu v prostředí internetu – dokonce vítězem jedné kategorie soutěže Česká hlava a cena byla představitelům ústavu předána v přímém přenosu České televize. Komora udělila v roce 2013 svoji cenu prof. Ing. Viliamu Vatrtovi, DrSc. za objev a výpočet konstanty W0, celosvětově významné a mezinárodně oceněné.

Celý příspěvek

12. SETKÁNÍ GEODETŮ

12. SETKÁNÍ GEODETŮ
bude ve  dnech 11. a 12. června 2015 a místem konání bude opět
BEST WESTERN  Hotel Grand****
Náměstí Marie  Poštové 49, 266 01  Beroun

Celý příspěvek

Potkala nás další smutná zpráva …

…, která jistě zasáhne každého, kdo Mirka znal. Odešel nejen významný představitel našeho oboru, dlouholetý ředitel VÚGTK, ale také čestný, spolehlivý a zásadový člověk, který za svými názory dokázal stát a uměl se vždy postavit na tu správnou stranu. Budeme ho velmi postrádat a budeme na něho vždy vzpomínat.

Ing. Miroslav Roule, CSc

Ing. Václav Kafka, člen představenstva KGK nás navždy opustil

Stalo se tak dne 15. února 2015 ve věku 57 let. Pro KGK je ztráta tak pracovitého a obětavého člena velmi bolestná a  těžko nahraditelná. Byl velmi spolehlivý a pracovitý. Často i na úkor svého nejen volného, ale i pracovního času se dokázal věnovat aktivitám komory. Takových lidí je opravdu málo a proto je třeba si jeho odkazu vážit. Za to vše je nutné poděkovat jeho rodině, která mu toto umožňovala a pro kterou je jeho odchod na věčnost ještě mnohem těžší.
Neradi se s Vaškem loučíme a budeme na něho vždy vzpomínat jen v tom nejlepším.

Ing. Václav Kafka

Rakouským geodetům můžeme jen závidět …

…a to hlavně proto, že vývoj jejich profese neprošel etapou „socialistického budování republiky“. Také se sice nemohli dost dlouho dohodnout, co bude dělat stát a co bude dělat soukromý sektor, ale řešení našli a není bez zajímavosti, jak po takovém rozdělení činností klesl počet zaměstnanců BEV (Bundesamt fuer Eich und Vermessunswesen) – obdoba našeho ČÚZK.  BVE má dokonce ještě ve své působnosti navíc metrologii! Aačkoliv ČÚZK má 5x více zaměstnanců, než BEV a to i po 25 letech od přechodu naší země na tržní ekonomiku, stále není schopen uvést katastr nemovitostí do pořádku.

Celý příspěvek

Katastr ve 3D?

Ve světě se již běžně diskutuje problematika katastru ve 3D, zatímco u nás se tomu zatím nevěnovala prakticky žádná pozornost. Na akci „Geomatika v projektech“ pořádané Západočeskou univerzitou Plzeň vloni na podzim byl prezentován příspěvek Karla Janečky a Pavla Raka na téma “Katastr ve 3D“ KGK jej na svých stránkách s krátkým upozorněním na shora uvedenou akci již tehdy uvedla. Nyní KGK prezentuje tento již aktualizovaný příspěvek, neboť považuje řešení této problematiky za velmi významné a pro náš obor velmi přínosné. Náš katastr je bohužel hodně zastaralý a přestože je též všeobecně známo, že nesplňuje požadavky, které jsou od něho v současné době očekávány, nedělalo se celá léta nic pro jeho zkvalitnění. A to ani po praktické a ani po teoretické stránce. Je však třeba zahledět  se dopředu a být připraveni začít něco konkrétního dělat alespoň experimentálně na územích, která si o jeho zavedení přímo říkají. Jsou to zejména centrální oblasti Prahy, kde jsou pod zemí tunely metra, tunely silniční, mosty, mimoúrovňové křižovatky, podchody s obchodními pasážemi, podzemní garáže zasahující daleko za budovy, ze kterých jsou přístupné, kolektory s inženýrskými sítěmi, kanalizační stoky a vodovodní a plynová potrubí, kabely silové, slaboproudé atd. Budovy historické, budovy v moderním pojetí, které jsou velmi členité, stále vyšší a vyšší, mezi ně se musí vejít bezdrátové koridory. A co s tím?
To vše by nám pomohlo řešit prostorové zobrazení ve 3D.
Měřicí techniku již pro to máme, umíme se s ní pohybovat na zemi i pod zemí, nebo i vznášet v libovolných výškách nad zemí a skenovat, snímkovat a vyhodnocovat. Co nám chybí je onen souvislý základ, do kterého bychom takto vytvořená data mohli ukládat a dále s nimi pracovat.
Nad tím je potřeba se zamyslet!

Janecka-3Dkatastr-GvP2014


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz