Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Základní dokumenty  »  Disciplinární řád

Disciplinární řád


Úvodní ustanovení

 1. Disciplinární řád upravuje postup disciplinárních orgánů Komory, práva a povinnosti účastníků při disciplinárním řízení a úkony s ním spojené tak, aby byl spolehlivě zjištěn skutečný stav věci a zajištěno spravedlivé rozhodnutí. Člen disciplinární komise nesmí být členem představenstva či členem dozorčí rady.
 2. Podle tohoto disciplinárního řádu se postupuje
  1. při zjišťování a postihování disciplinárního provinění
  2. při smírčím řízení

Disciplinární provinění a jeho postih

 1. Disciplinární provinění je
  1. porušení povinnosti člena Komory (§9,odst.2 Stanov)
  2. provinění proti zájmům oboru, proti zájmům Komory, proti jejím předpisům, proti stavovské nebo občanské cti, pokud nejde o možný trestný čin nebo přestupek
 2. Oznámení o spáchání disciplinárního provinění může podat člen komory, orgán Komory a státní orgán. Oznámení musí mít písemnou formu a musí obsahovat jméno a příjmení popř. název osoby, proti které směřuje, vylíčení skutkové podstaty činu a důvod, proč je považován za disciplinární provinění. Oznámení může být podáno do 2 měsíců poté, co se oznamovatel o činu dozvěděl, nejdéle však do 1 roku po jeho spáchání.
 3. Oznámení přijímá sekretariát Komory, vede je odděleně od ostatních písemností v oddělené evidenci. Den doručení oznámení je dnem zahájení disciplinárního řízení. Sekretariát do 24 hodin vyrozumí předsedu disciplinární komise o doručení oznámení.
 4. Předseda disciplinární komise do 30 dnů po zahájení řízení rozhodne, zda podklady v oznámení stačí pro disciplinární projednání nebo zda bude nutno je doplňovat podle toho buď vypíše jednání před komisí nebo oznámí oznamovateli, že zahajuje došetření podkladů. Osobě, proti které směřuje oznámení, v téže lhůtě zašle opis oznámení a pozve ji k jednání nebo oznámí, že zahajuje šetření ve věci.
 5. Účastníkem disciplinárního řízení je osoba, proti které směřuje, a oznamovatel.
  Účastník disciplinárního řízení má právo vyjadřovat se k návrhu na zahájení disciplinárního řízení

  1. navrhovat provedení důkazů,
  2. účastnit se jednání, klást otázky svědkům a expertům, vyjadřovat se k prováděným důkazům a vyjádřit se na závěr ke skutkové i právní stránce věci,
  3. podávat odvolání a posléze stížnost podle tohoto řádu.
 6. Jednání v disciplinárním řízení se koná za přítomnosti více než poloviny členů disciplinární komise nebo subkomise, nejméně však tří členů. V nepřítomnosti disciplinárně obviněného lze jednat jen, pokud se dvakrát nedostavil bez řádné omluvy.
  Jednání je neveřejné.
  Jednotlivé body jsou zejména:

  1. Přednesení disciplinárního obvinění
  2. Vyjádření obviněného
  3. Důkazné řízení (listiny, svědci, experti), včetně otázek účastníků řízení a členů disciplinární komise
  4. Závěrečné vyjádření účastníků řízení.
   O jednání se pořizuje zápis, který musí výstižně poskytovat informaci o průběhu jednání.
 7. Disciplinární komise bez účasti dalších osob a účastníků vykoná tajnou poradu o vině. Po poradě se hlasuje. Je-li většinou hlasů obviněný uznán vinným, následuje porada o disciplinárním opatření. Pak následuje hlasování o opatření,které se přijímá většinou hlasů, o hlasování se provede v zápisu záznam.
 8. Disciplinární komise vydá buď rozhodnutí, kterým obviněného zprostí obvinění, nebo rozhodnutí odsuzující a vyměří disciplinární opatření. Rozhodnutí musí mít písemnou formu, musí obsahovat výrok, zdůvodnění, poučení o opravném prostředku a podpis předsedy disciplinární komise.
 9. Proti rozhodnutí disciplinární komise je možno se odvolat do 15 dnů k představenstvu Komory.
 10. Odvolání musí mít písemnou formu a musí obsahovat zdůvodnění. Odvolání podává účastník řízení disciplinární komise, která do 30 dnů postoupí odvolání s vlastním vyjádřením představenstvu. Odvolání má odkladný účinek.
 11. Představenstvo do 30 dnů provede řízení o odvolání postupem obdobným řízení disciplinární komise podle čl.6 až 10 samo nebo k vyřízení věci ustaví komisi o nejméně 3 členech.
  V odvolacím řízení může být rozhodnutí disciplinární komise zrušeno, popř. vráceno k novému projednání nebo potvrzeno.
 12. Představenstvo Komory zastaví řízení o odvolání, jestliže odvolatel před vydáním rozhodnutí vezme odvolání zpět,zamítne odvolání, bylo-li podáno opožděně.
 13. Proti rozhodnutí představenstva nebo jeho komise je přípustná stížnost k valné hromadě. Podání stížnosti nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje valná hromada po projednání hlasováním.
 14. Pravomocné odsuzující disciplinární opatření se poznamená v seznamu členů Komory.
 15. Vykonané disciplinární opatření se zahladí jeho výmazem ze seznamu, jestliže se člen choval bezúhonně po dobu :
  • jednoho roku, jde-li o napomenutí
  • dvou let, jde-li o pokutu.

  Lhůta začíná běžet v prvním případě po nabytí právní moci rozhodnutí o napomenutí, v druhém po zaplacení pokuty.

 16. Bylo-li disciplinární opatření zahlazeno,pohlíží se na člena Komory, jakoby se disciplinárního provinění nedopustil.

Smírčí řízení

 1. Při sporu s jiným členem Komory může člen podat návrh na zahájení smírčího řízení. Návrh musí být podán písemně sekretariátu Komory, který do 24 hodin vyrozumí předsedu disciplinární komise o jeho podání.
 2. Návrh musí obsahovat výstižné vylíčení předmětu sporu a stanovisko navrhovatele. Předseda disciplinární komise do 14 dnů oznámí druhé straně podání návrhu na smírčí řízení a vyzve ji k vypracování písemného stanoviska do termínu konání smírčího řízení, který současně stanoví zpravidla ve lhůtě do 30 dnů.
 3. Smírčí řízení se koná za účasti alespoň poloviny členů disciplinární komise nebo subkomise, nejméně však 3 členů. Je neveřejné.
 4. Účastníky smírčího řízení jsou členové Komory, mezi nimiž vznikl spor.
  Účastníci mají právo :

  1. vyjadřovat se k návrhu řízení
  2. navrhovat důkazy , popř. žádat expertizy
  3. účastnit se smírčího řízení, klást otázky svědkům nebo expertům, vyjadřovat se k prováděným důkazům a expertizám
  4. provést závěrečné hodnocení skutkové i právní věci sporu
  5. odvolat se k představenstvu Komory.
 5. Po provedeném řízení členové komise nebo subkomise v tajném jednání formulují závěrečné rozhodnutí, které přijmou hlasováním.
 6. O smírčím řízení pořídí předseda Komise nebo subkomise zápis, který zašle s rozhodnutím účastníkům smírčího řízení.
 7. Nedojde-li k dohodě o urovnání sporu mezi členy Komory před disciplinární komisí, může se účastník smírčího řízení odvolat k představenstvu Komory. Odvolání se podává sekretariátu Komory v písemné podobě s odůvodněním.
 8. Představenstvo Komory do 30 dnů po podání odvolání provede samo smírčí řízení nebo v téže lhůtě jím určená komise. Pro toto řízení platí ustanovení čl.21 až čl.24 obdobně.
 9. Proti rozhodnutí představenstva Komory nebo jeho komise ve smírčím řízení není přípustný opravný prostředek.

Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz