Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Základní dokumenty  »  Etický řád

Etický řád

ETICKÝ KODEX PRO EVROPSKÉ ZEMĚMĚŘIČE


schválený Radou evropských zeměměřičů – Geometer Europas (CLGEGE) Valným shromážděním v Římě dne 12. září 2009

česky | anglicky

ETICKÝ ŘÁD KGK§ 1 Úvodní ustanovení

 1. Etický řád obsahuje požadavky na profesně správný a morálně nezávadný výkon povolání v oboru geodézie a kartografie a pravidla chování při této činnosti.
 2. Porušení podmínek etického výkonu povolání, stanovené tímto řádem, podléhá řízení podle disciplinárního řádu Komory geodetů a kartografů (Zeměměřické komory), (dále jen Komora).
 3. Řád stanoví z etického hlediska podmínky pro výkon povolání, pro chování členů Komory vůči sobě navzájem, vůči Komoře, vůči představitelům státních orgánů, stanoví pravidla pro chování a postoje podnikatelů v oboru geodézie a kartografie k sobě navzájem a vůči zákazníkům a zásady výchovy budoucích profesních kolegů.

§ 2 Základní požadavky na profesní a morální výkon povolání

 1. Povolání zeměměřiče – geodeta nebo kartografa – může profesně správně vykonávat jen fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru, přitom stupeň odbornosti vykonané práce musí odpovídat stupni dosaženého vzdělání.
 2. Metodika a přístrojová technika, použitá k řešení úkolu, musí zaručovat správnost, tj. požadovanou přesnost a úplnost výsledků.
 3. Při výkonu povolání musí zeměměřič dbát zákonů a dalších platných obecně závazných právních předpisů a vystříhat se každé činnosti, která by ve svých důsledcích mohla vést k jejich porušení.
 4. Chování zeměměřiče při výkonu povolání musí odpovídat normám občanské slušnosti, dané právními předpisy, musí se vystříhat všeho, co by mohlo narušovat zdvořilé, poctivé a důstojné vztahy k ostatním občanům.
 5. Kromě morálních požadavků na chování zeměměřiče, daných právními normami, je nezbytné znát a zachovávat i nepsaný kodex, daný místem a časem výkonu prací, je vhodné se zachovat tak, jak je obvyklé, pokud ovšem to není v rozporu s právními předpisy nebo požadavky profesní správnosti výkonu.
 6. Všechny výsledky prací, včetně vyjádření a stanovisek, musejí být podepsány autorem s uvedením spoluautorů. Vydávání anonymních výsledků je nepřípustné.

§ 3 Podmínky pro udržení úrovně znalostí

 1. Profesní znalosti získané vzděláním lze udržet jen soustavným sledováním rozvoje oboru geodézie a kartografie.
  Zeměměřič proto z vlastní vůle musí sledovat vývoj právního řádu, tj. změny platných právních norem popř. jejich zrušení, začátky účinnosti nových právních předpisů a jejich nová ustanovení, pokud se týkají nebo souvisí s výkonem povolání.
 2. Rozvoj technických prostředků, přístrojů a technologií může podstatně ovlivnit jak ekonomiku výkonu, tak i správnost jeho výsledku. Sledování vývoje technických prostředků z vlastní iniciativy je proto jedním ze základních požadavků profesní etiky.

§ 4 Chování vůči spolupracovníkům a vůči ostatním profesním kolegům

 1. Mezilidské vztahy (§ 2) mají zvláštní význam při výkonu povolání ve skupině spolupracovníků. Vzájemné jednání se musí vyznačovat otevřenou snahou spolupracovat při řešení pracovních úkolů a poctivostí při plnění vlastního podílu na společné práci.
 2. Kdo vykonává funkci vedoucího skupiny spolupracovníků má odpovědnost nejen za pracovní výsledky, ale i za dodržování norem slušnosti a spolupráce mezi nimi. Na něm je, aby určil pracovní postupy, poučil všechny o nutnosti pečlivé práce, o nutnosti pečovat o svěřenou techniku a dbát na bezpečnost při výkonu prací, zejména v místech, kde může být ohrožena.
 3. Kdo je podřízeným pracovníkem, je povinen dbát pokynů svého vedoucího, pečlivě se podle nich řídit, pečovat o svěřenou přístrojovou techniku a další materiál. Pokud u něj vznikne dojem, že při výkonu prací může dojít k ohrožení bezpečnosti spolupracovníků, k porušení právních nebo technologických norem, ke škodám na majetku nebo jiným závadám, je jeho samozřejmou povinností neprodleně na to upozornit vedoucího práce.
 4. Jednání vůči profesním kolegům se musí vyznačovat slušností a poctivostí. Především je třeba šetřit profesní a občanskou nezávislost každého kolegy a vztahy v odborných otázkách budovat na smluvních vztazích, zejména tak je nutno budovat obchodní vzájemný styk.

§ 5 Vztahy ke Komoře při výkonu povolání

 1. Člen Komory má práva a povinnosti dány jejími stanovami a dalšími platnými opatřeními Komory.
 2. Činnosti Komory se každý člen má aktivně zúčastňovat a dobrovolně přebírat povinnosti při výkonu funkcí v Komoře. Zejména nemůže bez vážného důvodu, který je třeba doložit, odmítnout volbu do představenstva Komory.
 3. Podle svých možností se každý člen má podílet i na provozních nákladech Komory, má dbát, aby byl účasten všech důležitých jednání a shromáždění členů.
 4. Akcí, které Komora pořádá, má člen přednostně využívat pro svoji informovanost, pro doplnění a udržení úrovně svých znalostí (odborných, právních, všeobecných), pro výchovu svých zaměstnanců a pro výchovu budoucích kolegů, pokud ji převzal.

§ 6 Vztahy ke státní správě při výkonu zvláštních činností

 1. Při činnostech ve veřejném zájmu musí mít zeměměřič na paměti, že representuje svůj vědní obor vůči státu nebo samosprávě.
  Musí proto dbát o to, aby svědomitým výkonem povolání přispíval k dobrému jménu oboru. Profesní čest mu přikazuje, aby při těchto činnostech hájil veřejný zájem. I v tomto případě však vystupuje vždy jako nezávislá, odborně fundovaná osoba, posuzující pouze zjištěné skutečnosti a rozhodující podle platných předpisů na základě objektivně zjištěných odborných výsledků své činnosti.
 2. Při jednání ze státními orgány svého oboru (při vyžadování podkladů a informací, projednávání výsledků své práce, jejich odevzdávání apod.) je veden zásadou profesní spolupráce. Jedná zdvořile a korektně. Stejné jednání vyžaduje i ze strany pracovníků státní správy. Jedná naprosto nezávisle.
 3. Držitelé úředního oprávnění musí mít při své činnosti stále na paměti, že ověřením výsledků berou záruku za jejich správnost podle právních předpisů, podle nichž úřední oprávnění obdrželi. Zastupují tak kontrolní funkci státních orgánů svého oboru. Nemohou proto ověřit výsledky, o jejichž správnosti, dosažené přesnosti a úplnosti nejsou přesvědčeni.
  Při své činnosti nesmějí připustit žádný druh ovlivňování. Pokud by k tomu došlo a nemohli by zaručit nezávislé posouzení, musí ověření odmítnout.
 4. Znalci v oboru geodézie a kartografie jsou při své činnosti vázáni znaleckým slibem. Musí jednat naprosto nezávisle, nestranně, dbát, aby znalecký posudek a výsledky jejich činnosti byly průkazné a jasné. Jsou reprezentanty svého oboru zejména před orgány justice, musí proto zvlášť pečlivě dbát na neporušenost své profesní cti.
  Znalci musí pečlivě zvažovat, zda nejsou ze znalecké činnosti v konkrétních případech vyloučeni podle předpisů o znalcích. V takovém případě jsou povinni to bez průtahů oznámit zadavateli posudku a vypracování posudku odmítnout.
 5. Zeměměřiči činní ve státní správě nemohou rozhodovat o dokumentaci nebo zakázkách, které sami vypracovali, na nichž se podíleli nebo k nimž zpracovali podklady.

§ 7 Podnikání v geodézii a kartografii

 1. Podnikání v zeměměřictví (ať již jako svobodné povolání – úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři – nebo jako živnost) je formou činnosti, která vyžaduje zvláštní intelektuální, morální a profesní kvality. Může se provádět po splnění nejen podmínek, uvedených v § 2, ale se znalostmi také obchodních vztahů, účetnictví, daňových předpisů, pojišťování a dal. Osobní a obchodní rizika vedou k nutnosti zachovávat zvláštní pravidla chování vůči ostatním podnikatelům a zejména vůči zákazníkům.
 2. Podnikatel má přijímat jen zakázky, na jejichž objem a technické požadavky je kapacitně (personálně i technicky) vybaven. Pokud tomu tak není a splnění zakázky nemá zajištěno smluvně kooperací s jiným podnikatelským subjektem, nemůže zakázku přijmout.
 3. Zaměstnancům a spolupracovníkům musí podnikatel vytvořit bezzávadné podmínky pro jejich práci. Jde o vhodné prostory a vybavení kanceláří, o přístrojovou techniku a materiálové zajištění, o dopravní prostředky a v neposlední řadě o spravedlivé a motivační odměňování za vykonanou práci. Musí šetřit práva svých zaměstnanců a postarat se o jejich sociální zabezpečení.
 4. Ke snížení rizik, spojených s podnikáním v geodézii, zejména při práci v terénu, je třeba se zabezpečit proti nárokům na náhradu za způsobenou škodu. Nejvhodnější způsob je uzavřít odpovědnostní pojištění ve vhodné formě.
 5. Vůči ostatním podnikatelům je nutno zachovávat tato pravidla jednání:
  1. zachovávat vždy poctivost, slušnost a takt v jednání a dodržovat zásady profesní spolupráce,
  2. spolupráci budovat zásadně na základě smluvního vztahu,
  3. šetřit vždy svoji i partnerovu nezávislost,
  4. vyhnout se vždy jakékoliv formě nepoctivé soutěže, jako
   • ovlivňovat, lákat, podbízet zákazníka jiného kolegy, podnikatele,
   • odlákávat zaměstnance jiného podnikatele,
   • nabízet neúměrně nízké ceny k získání klientely

§ 8 Vztahy k zákazníkům při podnikání

 1. Základním motivem a cílem jednání se zákazníkem je uspokojení jeho požadavků. Při jednání zachovává podnikatel důstojnost, slušnost a korektnost. Požadavek – zakázku zákazníka je povinen vyjasnit a upřesnit po odborné i obchodní stránce.
 2. Zakázku je podnikatel povinen splnit svědomitě, včas a úplně. Musí dbát na to, aby zákazníkovi nevznikla zbytečná vydání. Použité metody a přístrojová technika musí zaručovat i náležitou hospodárnost prací.
  Za odvedenou práci má nárok na přiměřenou odměnu
 3. Odmítnout zakázku je podnikatel povinen v těchto případech:
  1. Zakázka je v rozporu s platnými právními předpisy, se ctí, s morálními zásadami, se zdravým rozumem.
  2. Zakázka se týká věci, v niž již je podnikatel zainteresován jako pracovník státního orgánu
  3. Zakázka se týká zájmu jeho osoby, jeho příbuzných nebo se týká věci, v níž již vydal posudek jako znalec.
 4. Podnikatel je o svých jednáních se zákazníkem a o práci, kterou pro něj vykonal, vázán přísnou profesní mlčenlivostí.

§ 9 Péče o vzdělání budoucích kolegů, praktikantů

 1. Zeměměřič, vykonávající povolání podle § 2, odst. 1 tohoto řádu, který je představený, vedoucí nebo zaměstnavatel osob, hodlajících v budoucnu rovněž vykonávat toto povolání, má povinnost starat se s pečlivostí a odborností o jejich výuku a výcvik pod vlastním vedením. Přitom jim podle jejich znalostí, schopností a fyzické zdatnosti svěřuje samostatné úkoly, postupně složitější a závažnější a dohlíží na ně.
 2. Osoby, uvedené v odst. 1 jsou povinny dbát, aby osoby pod jejich vedením získaly potřebné znalosti, dovednosti a praxi. Týká se to zejména osob s úředním oprávněním. O jejich praxi jsou pak na jejich požádání povinny vydat osvědčení.

§ 10 Nezávislost při výkonu povolání

Osoby podnikající nebo v zaměstnaneckém či jiném poměru musí při výkonu povolání zeměměřiče vystupovat vždy nezávisle na právních, obchodních nebo jiných vztazích. Výsledky jejich činnosti musí vycházet z objektivně zjištěných a zhodnocených skutečností a musí být zcela oproštěny od jakýkoliv jiných vlivů.

§ 11 Závěrečná ustanovení

Etický řád byl schválen představenstvem Komory dne 31.10. 1994, které doporučuje všem geodetům a kartografům praktickou aplikaci ve svém profesním konání.


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz