Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Základní dokumenty  »  Organizační řád

Organizační řád


I. Organizace Komory

 1. Postavení Komory, její úkoly a činnost jsou vymezeny stanovami. Majetek Komory slouží k hospodářskému zabezpečení funkce Komory.Hospodaření Komory se řídí rozpočtem, Zásadami hospodaření a obecně závaznými předpisy v České republice.
 2. Statutárními kolektivními orgány Komory jsou Valná hromada a představenstvo. Statutárními zástupci Komory jsou předseda v celém rozsahu, při jeho déle trvající nepřítomnosti (dovolená, nemoc, služební nepřítomnost apod.) místopředseda, dále členové představenstva a tajemník v rozsahu pravomocí daných tímto řádem nebo zvláštním zmocněním statutárního orgánu nebo statutárního zástupce, v tomto rozsahu jsou oprávněni jednat jménem Komory.
 3. Valná hromada je nejvyšším orgánem Komory. Mezi zasedáními Valné hromady zajišťuje činnost Komory představenstvo. Na činnost orgánů Komory dohlíží dozorčí rada, která je odpovědná pouze Valné hromadě. Valná hromada, představenstvo a dozorčí rada jsou volené orgány Komory. Dalšími volenými představiteli Komory jsou předseda a místopředseda
 4. Valná hromada volí a odvolává členy představenstva a dozorčí radu. Jejich činnost řídí a schvaluje usneseními, které přijímá na jednání Valné hromady.
 5. Předseda řídí jednání Valné hromady a jednání představenstva. Při delší nepřítomnosti předsedy řídí jednání Valné hromady a představenstva místopředseda. Nemůže-li tato jednání řídit ani místopředseda, nastupují do řízení členové představenstva v tomto pořadí:
  • vedoucí odborů autorizačního
  • smírčího,
  • disciplinárního
  • dále pak členové představenstva podle stáří
 6. Představenstvo usnesením ustavuje tajemníka Komory a sekretariát podle Zásad hospodaření a rozpočtu Komory, řídí se přitom platnými pracovně právními předpisy.
 7. Sekretariát řídí tajemník Komory, ten ustanoví svého zástupce se souhlasem předsedy Komory.
  Sekretariát zajišťuje

  • vybírání členských příspěvků,
  • ostatní hospodářské věci Komory jako výplatu expertů, vybírání pokut,
  • hospodářské zajištění akcí Komory,
  • informační systém Komory, který obsahuje Seznam autorizovaných inženýrů v rozdělení podle platných předpisů a Seznam členů Komory,
  • vydávání informačních listů Komory pro členstvo,
  • vystavování členských průkazů.
 8. Představenstvo usnesením ustavuje disciplinární komisi, přitom stanoví počty členů podle skutečné potřeby Komory.
 9. Představenstvo usnesením může ustavit autorizační odbor, smírčí odbor a disciplinární odbor. Odbor musí mít alespoň 3 členy. Představenstvo ustanoví také vedoucí odboru.
 10. Disciplinární komise utvoří svým usnesením smírčí subkomisi a jmenuje jejího předsedu. Její členové musí být z řad členů Komory, kteří požívají občanské a odborné vážnosti. Smírčí subkomise řeší spory podle § 6 bod 5 a § 9 odst.(2) Stanov.
  Po dobu své nepřítomnosti svěří předseda řízení subkomise dalšímu členu subkomise.

II. Jednací řád Komory

Valná hromada

 1. Řádné jednání svolává jednou za rok představenstvo.Mimořádné jednání může svolat předseda nebo místopředseda na návrh dozorčí rady nebo v dohodě s ní z vážných důvodů, mimořádné jednání musí svolat představenstvo bez průtahů, požádá-li o ně čtvrtina členů Komory.
 2. Řádné jednání Valné hromady musí být svoláno měsíc před termínem jednání, mimořádně nejméně 14 dnů před termínem. Svolání jednání se realizuje rozesláním pozvánek všem registrovaným členům Komory.
 3. Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomna čtvrtina členů Komory. Pokud by nebyla Valná hromada schopna se usnášet, koná se o hodinu později další Valná hromada s týmž programem. Ta je schopna se usnášet při jakékoliv účasti členů Komory, pokud byl dodržen čl. 14 tohoto řádu.
 4. V dalším jednání Valné hromady a představenstva platí obecné zásady jednání.

Obecné zásady jednání Komory

 1. Orgány se řídí na svých jednáních stanovami. Jednání musí být svoláno nejméně 14 dnů před termínem jednání, řádná jednání se konají podle kalendáře schůzí, schváleného orgánem. Mimořádné jednání orgánu může svolat předsedající (čl.5, 8, 9, 10, 12) tak, aby pozvánka byla doručena nebo sdělena nejméně týden před termínem jednání pokud nebude v orgánu dohodnuto jinak.
 2. Program jednání a materiály k němu zajistí předsedající ve spolupráci se zainteresovanými členy orgánu. Podklady k jednotlivým bodům jednání se připraví zpravidla ve stručné písemné formě. Do jednání lze zařadit i iniciativní návrhy členů orgánu ústní formou. Jednání vychází ze závěrů předchozích schůzí a úkolů nadřízeného orgánu.
 3. Z každého jednání se pořídí zápis (stručný), v němž se uvedou v plném znění usnesení (rozhodnutí). Na požádání člena orgánu se uvedou jeho námitky proti přijatému usnesení. Zápis se zasílá členům orgánu, sekretariátu a dozorčí radě.
 4. Orgány se řídí zásadami kolektivního rozhodování. Před přijeím závěrů, usnesení, rozhodnutí je třeba zajistit svobodnou výměnu názorů. Diskuse se ukončí tím, že není již připomínek nebo rozhodnutím většiny hlasováním. Do diskuse se hlásí členové orgánu zvednutím paže. Slovo uděluje předsedající.
 5. Závěr, usnesení nebo rozhodnutí přijímá orgán hlasováním. Zda bude hlasování tajné nebo veřejné rozhoduje orgán veřejným hlasováním.
 6. Shrnutí bodu programu, v němž se hlasuje nebo které se zapíše, provede předsedající a formuluje text usnesení nebo zápisu .
 7. Orgán je schopen se usnášet, je-li přítomna polovina jeho členů. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje více než polovina přítomných členů. Předsedající se zúčastní hlasování. Při rovnosti hlasů se považuje návrh za nepřijatý.
 8. Jednotlivé orgány Komory zpracují své vlastní jednací řády v souladu s obecnými zásadami jednání Komory.

III. Odvolací řád

 1. Proti usnesení (rozhodnutí) orgánu je přípustný opravný prostředek, musí být uplatněn účastníkem jednání nejpozději do 14 dnů po obdržení zápisu.
 2. Proti usnesení disciplinární komise je přípustné odvolání k představenstvu.
 3. Případy, nevyřešené v disciplinární komisi, řeší představenstvo. Nedojde-li k dohodě, odkáží se účastníci na cestu právní mimo Komoru.
 4. Proti všem rozhodnutím představenstva je možné vznést stížnost k Valné hromadě. Stížnost musí být řádně doložena a zdůvodněna. Valné hromadě ji předloží představenstvo s vlastním stanoviskem.

IV. Zastupování komory

 1. Předseda Komory zastupuje Komoru vůči vnějším subjektům v tuzemsku i v zahraničí. Místopředseda ho zastupuje v době jeho delší nepřítomnosti (dovolená, nemoc, služební nepřítomnost a pod.). Předseda Komory zastupuje Komoru v plném rozsahu, místopředseda, členové představenstva, pracovníci sekretariátu a další členové Komory v rozsahu delegovaných pravomocí.
 2. Předseda a v jeho zastoupení místopředseda disciplinární komise podepisuje za Komoru usnesení (rozhodnutí), která komise přijala ve své působnosti dané statutem a tímto řádem.
 3. Materiály, vyplývající z přijatých usnesení a výsledky jednání k realizaci těchto usnesení podepisuje za Komoru člen orgánu, který je oprávněn podepisovat usnesení orgánu, pokud si to nevyhradil vyšší orgán nebo pokud to nepřísluší do jeho pravomoci.

Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz