Stanovy


Hlava I.

Základní ustanovení

§1

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) – dále jen „Komora“ – sdružuje fyzické a právnické osoby, které podnikají v oboru zeměměřictví nebo které vykonávají ostatní činnosti v oboru (které nejsou podnikáním) podle zvláštního zákona 1). Komora zastupuje svoje členy na veřejnosti a hájí jejich zájmy.

§2

Činnost Komory se řídí stanovami, ustanoveními valné hromady a představenstva Komory a obecně závaznými právními a hospodářskými předpisy.

§3

Komora je nevýdělečnou právnickou osobou se sídlem v Praze. Jménem Komory je oprávněn jednat ve všech věcech předseda, dále pak členové představenstva a jiní zástupci v rozsahu pravomocí delegovaných představenstvem.

Hlava II.

§4

Úkolem Komory je:

 1. podílet se na zajišťování podmínek pro odborný a kvalitní výkon zeměměřických činností v České republice, jak je v zájmu celé společnosti, a to na úrovni, jak je obvyklé v evropských poměrech.
 2. zastupovat členy Komory a hájit jejich zájmy a stavovskou čest na veřejnosti i před státními orgány.
 3. zajišťovat odborný růst členů Komory a přípravu kandidátů na autorizaci, spolupracovat s vysokými školami a vědeckými a výzkumnými ústavy svého oboru.
 4. účinně působit na odstraňování nedostatků, zjištěných v odborné činnosti členů, zjednávat nápravu a preventivně působit, aby se neopakovaly.
 5. spoluvytvářet technickou politiku státu tím, že posuzuje návrhy právních a technických opatření a vyjadřuje se k nim, dále tím, že předkládá vlastní iniciativní návrhy na taková opatření.
 6. spolupracovat s příbuznými profesními Komorami uvnitř státu i v mezinárodních stycích, s orgány státní správy, jinými spolky a vědeckými a výzkumnými institucemi příbuzných a hraničních oborů.

§5

Komora svými orgány:

 1. sleduje odborné výkony svých členů v oboru zeměměřictví
 2. projednává provinění osob proti zájmům oboru, proti předpisům nebo zájmům Komory, proti občanské nebo stavovské cti,
 3. zjištěná provinění podle bodu 2., u nichž jde o možný trestný čin, přečin nebo přestupek, oznamuje příslušným státním orgánům. Ostatní provinění svých členů projedná Komora disciplinárně.
 4. postihuje provinění svých členů disciplinárními tresty:
  1. napomenutím
  2. pokutou
  3. vyloučením z Komory
 5. řeší spory mezi členy Komory, které se týkají jejich odborné, obchodní nebo členské činnosti.

Hlava III.

§6

Členy Komory mohou být

 1. fyzické osoby, které vykonávají odbornou činnost v oboru zeměměřictví podle zvláštního zákona1) a to bez ohledu na to, zda podnikají či nikoliv, a na to, zda mají střední odborné nebo vysokoškolské vzdělání,
 2. právnické osoby, které vykonávají odbornou činnost v oboru zeměměřictví podle zvláštního zákonal)
 3. další fyzické a právnické osoby o jejichž členství rozhodne příslušný orgán Komory.
 4. Členy komory nemohou být pracovníci státní správy v oboru.
 5. Členové Komory se mohou sdružovat do regionálních poboček bez právní subjektivity, v nichž volí zástupce této pobočky pro organizování její činnosti. Prostřednictvím těchto poboček naplňuje Komora své úkoly v zastupování svých členů na regionální úrovni.

§7

 1. O členství v Komoře rozhodne na základě přihlášky představenstvo Komory. Proti zamítavému stanovisku představenstva se lze odvolat k Valné hromadě.
 2. Členství v komoře může zaniknout:
  • vystoupením člena
  • vyloučením člena
  • úmrtím člena(fyzické osoby) nebo zánikem člena(právnické osoby)
  • rozhodnutím představenstva pokud člen přestal splňovat podmínky členství v Komoře.

§8

 1. Člen Komory má právo:
  • zúčastňovat se valné hromady
  • volit orgány Komory
  • být volen do orgánů Komory
  • podílet se na vzniku a organizaci činnosti regionální pobočky Komory
  • bezplatně dostávat publikace Komory, vydané k informaci členům
  • zúčastňovat se za členské vložné akcí Komory (semináře, školení, výstavy, konference a pod.)
  • podávat orgánům Komory iniciativní návrhy na řešení odborných otázek i problémů stavovského zájmu
  • podávat oznámení o porušování obecně platných právních a technických předpisů oboru zeměměřictví, porušování zájmů oboru, stanov Komory nebo jejího zájmu, nebo činu či jednání proti občanské nebo stavovské cti členů Komory nebo jiných subjektů oboru zeměměřictví.
 2. Člen Komory má povinnost:
  • Dodržovat stanovy Komory a usnesení orgánů Komory
  • platit členské příspěvky
  • aktivně se dle svých možností podílet na činnosti Komory
  • přijmout volbu do předsednictva, nebrání-li tomu vážné důvody
  • při sporech s jinými členy Komory se dovolat smírčího řízení Komory se dovolat smírčího řízení Komory dříve než nastoupí cestu soudní
 3. Práva a povinnosti, vyplývající z členství v Komoře, uskutečňují právnické osoby prostřednictvím pověřeného zástupce (fyzické osoby)

§9

Orgány komory jsou :

 1. valná hromada
 2. představenstvo
 3. dozorčí rada
 4. disciplinární komise

Hlava IV.

Valná hromada

§lO

Valná hromada je nejvyšším orgánem Komory. Jednání valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové Komory i je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna čtvrtina členů. Byla-li by neschopna se usnášet, koná se o hodinu později valná hromada s týmž programem, která se může usnášet, nehledě na počet přítomných členů. Valná hromada se usnáší prostou většinou hlasů všech přítomných členů. Při rovnosti hlasů se považuje návrh za zamítnutý.

§ll

Valná hromada se koná jednou za rok. Valnou hromadu svolává představenstvo. Požádá-li o svolání valné hromady jedna čtvrtina členů Komory, je představenstvo povinno svolat valnou hromadu bez průtahů.

§l2

Valná hromada projednává a usnáší se ve věcech, týkajících se úkolů a činnosti celé Komory.
Schvaluje:

 • stanovy a jejich změny
 • volební řád
 • organizační řád
 • disciplinární řád
 • výši členského příspěvku
 • zásady hospodaření
 • činnost představenstva za uplynulé období a hospodaření Komory
 • zprávu dozorčí rady

Volí:

 • představenstvo
 • dozorčí radu

Představenstvo

§l3

Představenstvo zajišťuje činnost Komory mezi valnými hromadami
Má ve svém čele předsedu Komory a místopředsedy Komory, které volí ze svých členů a odvolává je. Ke zvolení nebo odvolání předsedy nebo místopředsedy Komory je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva. Představenstvo má zpravidla počet členů odpovídající 3% počtu členů Komory, nejméně však 6 a nejvýše 2O. Počet náhradníků je nejvýše 4.

§l4

Členové představenstva se volí na dobu tří let. Svou funkci vykonávají do nové volby i po případném uplynutí volebního období. Odstoupí-li člen představenstva z funkce před novou volbou, nastoupí na jeho místo náhradník. Není-li již náhradník, může představenstvo kooptovat dalšího člena společnou volbou.

§l5

Představenstvo zejména:

 • provádí usnesení valné hromady
 • usnáší se o důležitých věcech týkajících se celé Komory, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě nebo jí svou důležitostí nepřísluší
 • zajišťuje styk s jinými organizacemi a úřady a přitom zastupuje Komoru
 • vyjadřuje se k podáním a návrhům státních orgánů a jiných organizací
 • předkládá vládě České republiky, jiným státním orgánům a organizacím návrhy, petice, podněty a posudky jak z vlastní iniciativy tak i jimi vyžádané
 • schvaluje roční rozpočet
 • obstarává hospodářské věci Komory a vybírá členské příspěvky
 • svolává valnou hromadu a připravuje její program a zajišťuje jej
 • sleduje a kontroluje činnost regionálních poboček, komisí a sekcí v oblasti celé České republiky
 • provádí smírčí řízení ve sporech mezi členy Komory v druhém stupni(§5 odst.5, §8 odst.2)

§l6

Představenstvo je přípravným výborem pro vznik Komory (zájmového sdružení) podle zvláštního zákona.2)

§l7

Představenstvo usnesením ustavuje disciplinární komisi s počtem členů podle skutečné potřeby.

§l8

 1. Představenstvo zřizuje k zajištění administrativní a hospodářské činnosti sekretariát. Podrobnosti stanoví organizační řád.
 2. Představenstvo může zřídit k zajištění svých úkolů komise a sekce s vymezenými pravomocemi.
 3. Funkce členů představenstva jsou funkce čestné. Funkce členů sekretariátu jsou funkce placené.

Dozorčí rada

§l9

 1. Dozorčí rada se skládá z pěti členů. Počet náhradníků je 2. Má ve svém čele předsedu a místopředsedu, které volí ze svých členů a odvolává je. Ke zvolení nebo odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady. Dozorčí rada se usnáší prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů je návrh považován za nepřijatý. Ke schopnosti usnášet se je přípustná absence nejvíce jednoho člena.
 2. Dozorčí rada se volí na tři roky. Člen rady zůstává ve funkci do nové volby i po uplynutí volebního období. Za člena, který z vážného důvodu odstoupí z funkce před novou volbou, nastoupí náhradník.

§2O

Dozorčí rada sleduje, jak plní orgány Komory stanovy a zda nejsou porušovány obecně závazné právní a hospodářské předpisy. Sleduje, zda příslušné orgány Komory plní usnesení valné hromady představenstva a další přijatá opatření orgánů Komory. Dozorčí radě musí být doručována pozvání na všechna jednání orgánů Komory a členové dozorčí rady se jich mohou zúčastnit s hlasem poradním. Dozorčí radě musí být zaslána všechna usnesení orgánů Komory.

§2l

Dozorčí rada podléhá pouze valné hromadě, které předkládá ke schválení zprávu o své činnosti a jejich výsledcích. Při zjištění závažných nedostatků v činnosti orgánů Komory je předseda rady povinen o tom uvědomit předsedu Komory a projednat s ním opatření k nápravě. Dozorčí rada pravidelně – nejméně 2 krát do roka – kontroluje účty Komory. Funkce v dozorčí radě jsou funkce čestné.
V rozpočtu Komory může být zapracována částka potřebná pro hospodářskou a finanční expertizu potřebnou pro činnost dozorčí rady. Předseda dozorčí rady je oprávněn do výše rozpočtované částky přizvat potřebné experty.

Disciplinární komise

§22

Předsedu, místopředsedu a členy komise ustavuje představenstvo usnesením.

§23

Úkolem disciplinární komise je:

 • účinně působit na odstraňování nedostatků zjištěných v odborné činnosti členů Komory a dalších subjektů pracujících v oboru zeměměřictví, a to zejména spravedlivými postihy viníků
 • přijímat a projednávat oznámení o porušování obecně závazných právních a technických předpisů v oboru zeměměřictví občany nebo právnickými osobami, dále oznámení o jejich provinění proti zájmům oboru, stanovám nebo zájmům Komory, proti občanské nebo stavovské cti, a to od státních orgánů a orgánů a členů Komory
 • oznamovat příslušnému orgánu provinění, kde je důvodné podezření, že jde o trestný čin, přečin nebo přestupek
 • prokázaná provinění postihovat podle disciplinárního řádu
 • provádět smírčí řízení v prvním stupni (§5 odst.5,§8 odst.2)

§24

Disciplinární komise může zřídit subkomise pro řešení některých jednotlivých případů nebo skupin případů.

§25 – experti

K jednání představenstva, dozorčí rady a disciplinární komise může tento orgán komory přizvat k projednání speciálních, odborných otázek experta, ten má jen hlas poradní. Za činnost experta může být v rozsahu prostředků schválených k tomu v rozpočtu přiznána odměna.

Hlava V.

Hospodaření

§26

Hospodaření Komory se řídí rozpočtem, který na kalendářní rok schvaluje představenstvo. Hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy a Zásadami hospodaření, které schvaluje valná hromada.

§27

Jmění Komory tvoří její hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva a finanční prostředky. S jměním Komora hospodaří a ručí za své závazky vůči jiným právním subjektům do jeho výše.
Příjmy Komory tvoří zejména členské příspěvky, pokuty, dotace a dary.

Hlava VI.

Společná a závěrečná ustanovení

§28

 1. Komora je živnostenské společenstvo podle zvláštního zákona.1)
 2. Skutečnost, že podnikatel je členem Komory, může uvádět u svého obchodního jména.

§29

Zánik Komory

O zániku Komory a způsobu majetkové likvidace rozhoduje valná hromada usnesením.

§3O

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy, volební řád, organizační řád, disciplinární řád a právoplatná usnesení orgánů Komory jsou pro všechny členy závazné.
 2. Tyto stanovy mohou být změněny pouze usnesením valné hromady.
 3. Stanovy nabývají platnosti dnem registrace.

 


1) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
2) Připravovaný zákon o zájmových sdruženích (Komorách)
3) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz