Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Základní dokumenty  »  Volební řád

Volební řád


I. Základní ustanovení

 1. Právo volit a být volen má každý člen Komory, pokud má zaplacený členský příspěvek.
 2. Volenými orgány Komory jsou představenstvo a dozorčí rada. Volené orgány volí Valná hromada /§ ll Stanov/.
 3. Volební období je tříleté. Nedojde-li k nové volbě v průběhu volebního období, vykonávají zvolení funkcionáři svoji funkci dále až do nové volby. Odstoupí-li člen představenstva z funkce před novou volbou, nastoupí na jeho místo zvolený náhradník. Odstoupí-li více členů představenstva než je zvolených náhradníků, může představenstvo provést výběr dalšího člena představenstva. Členové představenstva navrhnou kandidáty do výběru. Jako člen představenstva se kooptuje ten kandidát, který získá nejvíce hlasů členů představenstva.
 4. Volby do volebních orgánů Komory se provedou podle těchto zásad:
  1. Každý, kdo má právo volit, má stejný hlas (fyzická i právnická osoba}.
  2. Volby jsou přímé.
  3. Volby jsou tajné.
  4. Volební komise seřadí kandidáty podle počtu získaných hlasů, zvoleni jsou ti, kteří jsou na místech až do počtu členů voleného orgánu. Další v pořadí jsou náhradníky.

II. Příprava voleb

 1. Volby musejí být vypsány nejpozději v termínu pro řádné svolání Valné hromady,tj. měsíc před termínem jednání. Nejpozději s pozvánkou na volební Valnou hromadu musí být zaslány kandidátní listiny na členy představenstva a dozorčí rady.
 2. Kandidátní listinu členů představenstva připraví a schválí odstupující představenstvo. Kandidátní listina zpravidla obsahuje větší počet kandidátů a náhradníků než určují stanovy.
 3. Představenstvo připraví kandidátní listinu pro volbu dozorčí rady a nejméně dva náhradníky / § 2O stanov /.
 4. Členům Komory se zašlou dvě kandidátní listiny a to pro volbu členů představenstva a dozorčí rady. Na každé kandidátce musí být volný prostor pro vepsání dalšího jména kandidáta, bude-li tato zásada dodržena, lze kandidátky sdružit.
 5. Pro registraci voličů při volbách se vyhotoví seznam členů Komory, zpravidla abecední s průběžným číslováním.
 6. Aby byla umožněna volba i členům Komory, kteří z nějakého důvodu se nemohou osobně zúčastnit Valné hromady, mohou tito členové požádat představenstvo o vystavení volební legitimace a o její zaslání poštou nebo si ji vyzvednou osobně. Volební legitimace se opatří číslem podle seznamu členů /čl. 9./ a v tomto seznamu se člen vyškrtne.
 7. Člen, kterému byla vystavena volební legitimace volí takto:
  Upravené kandidátní listiny zalepí do prázdné čisté obálky. Tuto obálku s volební legitimací vloží do další obálky, kterou odešle na adresu představenstva poštou nebo ji doručí sekretariátu.
 8. Sekretariát shromáždí došlé zalepené obálky s upravenými kandidátními listinami a odděleně od nich i zaslané volební legitimace a odevzdá je před volbami volební komisi.

III. Volební komise

 1. Volební komisi tvoří předseda a potřebný počet členů, který stanoví představenstvo podle počtu voličů.
 2. Volební komisi a jejího předsedu navrhne odstupující představenstvo a schvaluje Valná hromada.
 3. Volební komise na jednání Valné hromady převezme seznam členů Komory, v němž jsou podpisy přítomných členů, kteří mají právo volit, a od tajemníka /sekretariátu/ zalepené obálky a volební legitimace doručené sekretariátu / čl. ll /. Před zahájením voleb obálky rozlepí a upravené kandidátky vloží do volební urny. Počet volebních legitimací přičte do počtu volících členů. Zkontroluje, zda členové, jimž byly vystaveny volební legitimace, byli vyškrtnuti ze seznamu členů Komory, vyhotovenému pro volby.
 4. Volební komise řídí průběh voleb, vyhodnocuje jejich výsledek a vydává zprávu o výsledku voleb.

IV. Průběh voleb

 1. Před zahájením voleb Valná hromada projedná kandidátky v diskuzi, v níž mohou být navrženi další kandidáti nebo navrženo vyškrtnutí kandidátů, kteří uvedli vážný důvod, pro který nemohou přijmout případnou volbu do funkce, popř. mohou být navrženy změny v pořadí na kandidátce.
 2. O každém návrhu na změnu kandidátky rozhodne Valná hromada hlasováním.
 3. Voliči před volbou upraví kandidátku tak, že jméno toho, koho nevolí, škrtnou tak, aby všechna písmena celého jména byla škrtnuta.
 4. Když všichni přítomní členové Komory, kteří mohou volit, vhodili upravené kandidátky do volební urny, volební komise urnu uzavře a volební akt ukončí.

V. Vyhodnocení voleb

 1. Volební komise jedná bez dalších osob a v uzavřené místnosti. Předseda otevře volební urnu a komise vyhodnotí výsledky voleb. O tomto jednání sepíše předseda protokol, který podepíší všichni členové volební komise.
 2. Vyhodnocení voleb komise provede takto :
  Kandidáty seřadí podle počtu hlasů, které získali. Při rovnosti hlasů platí pořadí na kandidátní listině. Zvoleni jsou ti, kteří se umístili v pořadí až do místa určeného pro počet členů voleného orgánu. Ostatní jsou v pořadí náhradníky.
 3. V protokolu o výsledku voleb volební komise uvede jména zvolených členů představenstva a členů dozorčí rady s uvedením počtu získaných hlasů. Předseda volební komise zajistí, aby zvolení funkcionáři byli bez průtahu o svém zvolení vyrozuměni. S výsledky voleb seznámí nové představenstvo všechny členy Komory.
 4. Odstupující předseda Komory svolá ustavující schůzi představenstva, které zvolí předsedu a místopředsedu Komory.
 5. Nejstarší člen nové dozorčí rady svolá první jednání rady na kterém zvolí předsedu dozorčí rady a jeho zástupce. O výsledku volby předseda dozorčí rady vyrozumí předsedu Komory, který s ním seznámí všechny členy Komory.
 6. Po ustavující schůzi představenstvo ustanoví komise a zvolí jejich předsedy.
 7. O jmenném obsazení funkcí v orgánech a komisích Komory uvědomí jejich předsedové sekretariát Komory a dozorčí radu.

Tento volební řád schválila Valná hromada Komory
konaná dne 6.6.l997


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz