Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Základní dokumenty  »  Zásady hospodaření

Zásady hospodaření

  1. Za dodržování hlavy V. Stanov – „Hospodaření“ odpovídá představenstvo KGK. Za dodržování obecných předpisů o vedení účetnictví odpovídá tajemník Komory. Účetnictví Komory vede v soustavě jednoduchého účetnictví sekretariát.
  2. Výši členských příspěvků stanoví představenstvo svým usnesením.
  3. Při výkonu funkcí v Komoře přísluší úhrada cestovních nákladů ve výši stanovené obecně závazným předpisem.
  4. Rozpočet Komory sestavuje podle podkladů sekretariátu Hospodářská komise. Sekretariát rozpočet předkládá představenstvu, které ho schvaluje.
  5. Po účetní uzávěrce hodnotí plnění rozpočtu Hospodářská komise podle podkladů sekretariátu. Plnění rozpočtu schvaluje představenstvo.
  6. Akce k naplnění úkolů Komory schvaluje představenstvo a hospodářské zabezpečení zakotví v rozpočtu popř. zařídí krytí sponzorsky.
  7. Termín vybírání členských příspěvků – nejpozději do 30.9. běžného roku. Pokud nejsou příspěvky po tomto datu uhrazeny, následuje pozastavení členských práv. Pokud nejsou uhrazeny ani do konce běžného roku, je vyloučení člena v kompetenci představenstva (pro neplnění povinností – viz Stanovy).

Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz